Osob. údaje

Ochrana osobných údajov

I. Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je Hajasoft, s. r. o. Komenského 4985/20, 080 01 Prešov, IČO:50630474 (ďalej len “Hajasoft”).

Osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa identifikovaného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za identifikovaný alebo identifikovateľný, ak je možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Subjektom údajov sa rozumie fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú a ktorá sa akokoľvek a dobrovoľne podieľa na činnosti  Hajasoft alebo podporuje činnosť či aktivity Hajasoft.

II. Rozsah spracovania osobných údajov

Hajasoft spracúva nasledovné údaje osôb meno, priezvisko, adresa, e-mail, mobil.

III. Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Hajasoft vykonáva spracovanie osobných údajov v súlade s platnou právnou úpravou, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Hajasoft neposkytuje údaje tretím stranám s výnimkou osôb, ktoré spracúvajú pre Hajasoft objednávky na zakúpený tovar, mzdovú, marketingovú, účtovnú a daňovú agendu.

 

IV. Zákonnosť spracovania a účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje zhromažďuje a spracováva hajasoft na základe čl. 6 bod 1 pís. a), c) a f) nariadenia EK EU.
Hajasoft spracúva osobné údaje za účelom svojich oprávnených záujmov a to šírenie názorov a propagácia viery na verejnosti, ako aj za účelom splnenia objednávok zákazníkov.

V. Doba udelenia súhlasu

Fyzická osoba udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú, resp. do doby, než svoj súhlas odvolá. Súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Osoba je oprávnená súhlas kedykoľvek prostredníctvom štandardných komunikačných kanálov odvolať. Po odvolaní súhlasu Hajasoft zabezpečí, aby všetky údaje subjektu údajov boli z databázy zlikvidované a neboli naďalej spracované.

Osobné údaje spolupracovníkov a zamestnancov Hajasoft uchováva po dobu min. 10-tich rokov v súlade so zákonnými povinnosťami vyplývajúcimi zo mzdovej, daňovej a účtovnej agendy.

VI. Práva fyzických osôb

Za podmienok stanovených v GDPR máte:
-právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
-právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,
-právo na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
-právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
-právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR
-právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
-právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adrese Hajasoft, s. r. o. Komenského 4985/20, 080 01 Prešov alebo halaga@po.sk,
-máte právo podať sťažnosť na: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, Tel.: + 421 2 32 31 32 14, Fax: + 421 2 32 31 32 34, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.skhttp://www.dataprotection.gov.sk/

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické a procesné opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním preškolené, kontrolované a poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.