Zľava!

Defiškalizácia ERP

60,00  48,00  s DPH

Ukončenie používania ERP rieši § 15 zákona č. 289/2008 Z. z. v zn. n. p.

Kategórie:

Popis

Podľa § 15 ods. 1 až 3 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov servisná organizácia pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice vyberie fiškálnu pamäť z elektronickej registračnej pokladnice aj s elektronickými súčiastkami, potrebnými na prečítanie údajov z fiškálnej pamäte, mimo elektronickej registračnej pokladnice a odovzdá ju podnikateľovi. Pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice dátum ukončenia prevádzky a sumu kumulovaného obratu evidovaného v elektronickej registračnej pokladnici ku dňu ukončenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju má vyhotovenú a podpisom zodpovednej fyzickej osoby, ktorá ukončila prevádzku elektronickej registračnej pokladnice, s uvedením jej mena a priezviska. Vybranú fiškálnu pamäť je podnikateľ povinný uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.

Pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice je na žiadosť a objednávku prevádzkovateľa ERP servisná organizácia povinná údaje z fiškálnej pamäte uložiť na dátovom médiu a dátové médium odovzdať podnikateľovi. Prevzatie dátového média podnikateľ potvrdí podpisom do knihy elektronickej registračnej pokladnice; dátové médium je podnikateľ povinný uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.